Bibliotek


Vårt bibliotek är bemannat av skolbibliotekarie Sabina Ögren under skoldagen och ska tillsammans med den intilliggande studieverkstan fungera som ett nav för söklust, läslust och förmedlingslust. Eleverna kan låna böcker att läsa såväl hemma som i skolan och använda bibliotekets läs- och studieplatser. Det finns tider i biblioteket som inte är uppbokade av klasser, för de som behöver hjälp med att hitta böcker eller hjälp att skriva ut. Vårdnadshavare är, även nu under pågående pandemi, välkomna att låna böcker med sina barn efter överenskommelse med skolbibliotekarie eller elevens mentor. Skolbibliotekarien samverkar med arbetslagen kring informationssökning och lässtimulerande arbete samt ger gärna råd till vårdnadshavare i val av böcker att läsa med barnen. Skolans elever brukar även vara med och rösta fram vilka böcker som ska köpas in till vårt bibliotek. Vi har författarbesök i olika årskurser vilket brukar vara mycket uppskattat.
Högläsning för eleverna är en regelbunden undervisningsaktivitet eftersom det bidrar till ökat ordförråd och stimulans för det egna läsandet.
Att bli läst för, att delta i samtal om det man läst tillsammans, att fundera över det man hört läsas och att uttrycka sig i bild eller genom dramatisering är såväl språkutvecklande som spännande och intressant. Under hela skoltiden betyder lärarens högläsning mycket för elevernas utveckling: av gemenskap, engagemang, ökande förtrogenhet med språkets skriftliga uttrycksformer, utveckling av ordförråd och inte minst för njutning av god högläsning!
s 34 Nya språket lyfter Skolverket
Boken Den meningsfulla högläsningen finns att låna i vårt bibliotek.  Föräldrar är alltid välkomna till skolans bibliotek för att låna böcker med sina barn. Det finns mycket du som 
förälder kan göra för stötta ditt barns läsande. Exempelvis:
• uppmuntra till läsning
• läsa högt för ditt barn
• fortsätta högläsa också när ditt barn har blivit läskunnigt
• ställa frågor om det som lästs
• diskutera textens innehåll och svåra ord
• be barnet att sammanfatta sidan, kapitlet eller hela boken
• prata om vad ni tror kommer att hända längre fram i boken
• barn blir inspirerade av vuxna som läser själva
• läs tillsammans med ditt barn t.ex. varannan rad eller varannan sida
• skolan har ett fint bibliotek, titta gärna in och låna en bok!

Backatorpsskolans plan för läslust och skolbibliotekPå skolans Youtubekanal finns digitala boktips i form av små filmer som elever i årskurs 3 har spelat in. Boktipsen sitter som QR koder i böckerna de tipsar om.
På bilden ser du två elever som har läsmysdag i sin klass i årskurs 1. Detta och mycket mer gör skolans pedagoger i samarbete med skolbibliotekarien för att stimulera elevernas läslust. Mer om skolbibliotekets verksamhet står beskrivet i skolans kvalitetsarbete. 
Under många år har vi utvecklat skolbiblioteksverksamheten till en mycket hög kvalitetsnivå även i nationell jämförelse. Ett välfungerande skolbibliotek har stor betydelse för elevernas måluppfyllelse och vi arbetar målinriktat med att stimulera elevernas läslust, söklust och förmedlingslust. Läroplanen föreskriver att eleverna ska ges möjlighet att lära sig att förstå mediernas roll, att kritiskt kunna värdera deras innehåll och fatta välgrundade beslut både som sändare och mottagare.
Läsåret 20/21 uppdaterar alla lärare skolans plan för Läslust och skolbibliotek samt vår information om biblioteket för föräldrar. När den är klar kommer den att läggas ut här.

Grundskoleförvaltningens utvecklingsplan för skolbiblioteken i Göteborg är väl värd att läsa för den som är intresserad av vad det skolbibliotek kan vara. 
https://sites.google.com/grundskola.goteborg.se/sbc/skolbibliotekets-bra-att-veta/skolbiblioteksplanen?authuser=0