Elevinflytande


Elever och vårdnadshavare har enligt läroplanen rätt till inflytande och påverkan. Det förutsätter att vi inom skolan klargör för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter elever och deras vårdnadshavare har. Enligt läroplanen ska undervisningen bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. För oss på Backatorpsskolan är det viktigt att alla elever ska kunna påverka hur de har det på skolan. Alla klasser har ett klassråd där man pratar om vad som är bra, vad som är dåligt och vad man kan förbättra. Två elever från varje klass tar sedan med frågorna från klassrådet till elevrådet som träffas cirka en gång i månaden. Eleverna fyller årligen i en trivselenkät och ett sociogram. Elevrådet går igenom Likabehandlingsplanen och får återkoppling från kurator och pedagoger i klassen.
Elevråd
Skolan har en fungerande elevrådsverksamhet. Elevrådet förfogar även över en egen budget på 5000 kr. Två representanter från varje klass möts en gång i månaden i elevrådet som leds av Johanna. I alla klasser har vi klassråd där frågor som inte enbart berör den egna gruppen förs vidare till elevrådet.

I både skola och på fritidshem är elevernas idéer, tankar och önskemål viktiga och påverkar verksamheten inom ramen för uppdraget. Elevernas önskemål tas till vara så långt det är möjligt även i utformningen av den fysiska miljön och vad som skall finnas i rastaktivitetsförrådet. Från elevrådet går frågor vidare till föräldrarådet, till rektor eller till styrelsen.