Föräldraengagemang

Forskning visar att framgångsrika skolor har gemensamma visioner och mål, god ledning, en bra lärandemiljö, höga förväntningar och ett starkt föräldraengagemang. I grunden påverkar alltså föräldraengagemanget kvalitén på skolan. Samverkan mellan föräldrar ger goda förutsättningar för barnen att nå målen i läroplanen.

Samarbetet mellan elever, föräldrar och personal på Backatorpsskolan kännetecknas av ett starkt engagemang som bidrar till en positiv anda på skolan.

Det var ett unikt föräldraengagemang som grundade Backatorpsskolan 1993 då kommunens planer för en skola i Backatorp lades ner. Föräldrar gick samman och startade ett omfattande ideellt arbete med att skaffa lokaler, möbler, material, rekrytera personal och planera upp verksamheten.
Som friskola har vi korta beslutsvägar och kan fördela resurser där de bäst behövs. Vi har däremot inte som i kommunen eller i större friskolekoncerner tillgång till övergripande resurser med stöd för utveckling, IT, ekonomi, kommunikation, administration, lokaler med mera. Vi sköter detta internt eller lägger ut saker på entreprenad. Fixardagar och föräldrars praktiska hjälp på olika sätt har stor betydelse för skolans verksamhet.

Vårdnadshavare med barn på Backatorpsskolan ser många fördelar med vårt starka föräldraengagemang. De skapar bättre sammanhållning både för vuxna och för barn. Du lär känna föräldrar till sina barns klasskamrater, vilket kan skapa trygghet under hela uppväxtiden. Aktiviteter som inbringar pengar ger guldkant för barnen i form av nya lekställningar, utflykter med mera. Kort sagt blir det en positivare skola med en stimulerande inre och yttre miljö för eleverna.


Föräldraorganisation i Backatorps Skolkooperativ ekonomiska förening
 • Styrelsen – vårdnadshavare, externa ledmöter och/eller personal som väljs under föreningsstämman i september.
 • Valberedning – medlemmar med arbetsuppgift att ge förslag till nya förtroendevalda till styrelsen.
 • Föräldraråd – två vårdnadshavare från varje klass som leder arbetsgrupperna under ett år i taget.
Arbetsgrupper (arbetsutskott) – samtliga vårdnadshavare tillhör en arbetsgrupp från förskoleklass till och med årskurs 6: 
 • Mark och anläggning
 • Kommunikation och medlemsregister
 • Skola och omvärld
 • Värdegrund

Föräldrarådets ordförande heter Sofia Aroseus. Ordförande har följande uppgifter: 
 • Sammankalla till mötena i föräldrarådet
 • Koordinera aktiveter som går över arbetsgruppsgränserna, till exempel budget och förfrågningar om bidrag från grupper och skolans verksamhet
 • Arbeta tillsammans med skoladministratören vad gäller struktur av listor, utskick etc.

 • Medverka cirka 20 minuter på styrelsemöten några gånger på ett läsår.


Med anledning av skolans övergång till stiftelse har Sofia Aroseus med flera vårdnadshavare i november 2020 startat en föräldraförening.

Backatorpsskolans föräldraförening ska arbeta i enlighet med skolans vision och värdegrund. Föreningen ska verka för en bra verksamhet med god trivsel mellan föräldrar, barn och personal på skolan. Vårdnadshavare till elever på Backatorpsskolan har rätt att utse en ledamot till Backatorpsskolans stiftelses styrelse. Föräldraföreningen ska ta en aktiv roll i rekryteringen och ansvarar för att val av ledamot till styrelsen sker i samband med föräldraföreningens årsmöte.