2. Grundfakta och förutsättningar

2.1 Styrning och ledning

Backatorpsskolan är en fristående skola. Stiftelsen Backatorpsskolan och dess styrelse, är sedan augusti 2021 skolans huvudman. Den operativa och pedagogiska ledningen på skolan har under året bestått av rektor, biträdande rektor och administrativ chef. Båda rektorerna är utbildade lärare och har genomgått den statliga rektorsutbildningen. Ledningen har även haft stöd i form av, ekonomiassistent, skoladministratör och en vaktmästare.
Skolans förstelärare, arbetslagets fem samordnare och elevhälsoteamet med kurator, skolsköterska, skolpsykolog, skolläkare, speciallärare, specialpedagog är också ett viktigt stöd för ledningen och verksamheten. Likaså resurspersoner som verkstadspedagog, bibliotekarie och utomhuspedagog. På skolan har det under läsåret funnits fem skolgångshandledare (elevassistenter) som har stöttat enskilda elever. Under våren 2023 har vi även haft en vetenskaplig ledare (filosofie doktor i pedagogiskt arbete och lektor i ämnesdidaktik) knuten till skolan.


2.2 Beskrivning av verksamheten

Backatorpsskolan omfattar förskoleklass, åk 1-6 och fritidshem. Under läsåret har 283 elever gått i grundskolan årskurs 1-6 samt 52 barn i förskoleklass. Fritidsverksamheten har omfattat 180 elever.


Verksamheten vänder sig till barn främst i närområdet, men tar även emot elever från andra områden. Söktrycket till skolan är stort. Upptagningsområde och köhantering är i detalj beskrivet på skolans hemsida. Skolans läge och tillgång till omgivande natur är en stor pedagogisk resurs.

Totalt 27 olika språk pratas bland elever och vuxna på skolan och detta läsår har drygt 100 elever haft undervisning i modersmål. De tre största språkgrupperna är serbiska, persiska och bosniska.

Skolan har under året varit organiserad i fyra arbetslag. Lagen är indelade med utgångspunkt från elevernas lärande och behov av funktionell organisation. Lagen har arbetat enligt en programförklaring för det gemensamma arbetet:


Programförklaring arbetslag

  • Vi har ett helhetstänk kring eleverna.
  • Vi arbetar tillsammans och tar tillvara varandras kompetenser.
  • Tillsammans orkar vi mer och blir mer effektiva i nyttjandet av tiden, vilket gynnar både elever och personal.
  • I laget ges möjligheter att fördela arbetsuppgifter vilket medför lättnader I krävande situationer och miljöer.
  • Vi arbetar för att arbetslagen ska vara en stabil arbetsgrupp som bidrar till ökad måluppfyllelse för våra barn.


Skolans verksamhet och idé som icke vinstdrivande skolkooperativ åren mellan 1993-2021, numera stiftelse, bygger på att vårdnadshavare är delaktiga. Riktlinjerna i läroplanen är att skolan skall; ”samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet”.
Föräldrarnas möjlighet till insyn och engagemang är naturligtvis först och främst, som i alla skolor, direkt kopplat till sitt barns klass och pedagogerna där. Backatorpsskolan har genom sin organisation fler öppningar till föräldraengagemang. Styrelsen och den nybildade föräldraföreningen är de två ”huvudorganen” som i huvudsak kanaliserar beslut och engagemang för hela skolan. Inom ramen för skollag och styrelsebeslut ligger det pedagogiska besluts- och ledningsansvaret helt på rektor.


Backatorpsskolan skapar nyfikenhet och lust att lära
Så lyder vår vision, som tillsammans med vår värdegrund fungerar som ledstjärnor i verksamheten.
De, av barn och vuxna 2017, utvalda orden:
Trygghet, Gemenskap, Respekt, Samarbete,

Förutsättningar för att lyckas,

Skola i tiden och Glädje,


är principer och värderingar som vår skola och förening bygger på. Det är ett aktivt ställningstagande kring vad som är viktigt och värdefullt för oss och ger en gemensam syn på hur vi vill vara mot varandra och hur vi uppfattar de olika uppdragen vi har. Det skapar vi en grund för skolan och föreningens arbete och de beslut som vi fattar. När olika åsikter
uppstår har vi något att falla tillbaka på som kan ledsaga oss. Vision och värdegrund måste ständigt lyftas fram i verksamheten genom gemensamma tolkningar och frågor som; Vad behöver du ta ansvar för så att det vi vill ska bli verklighet? Vad kan vi göra tillsammans?


På Skolverkets sida https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik redovisas betyg, resultat i nationella prov samt andra nyckeltal för Backatorpsskolan.

Resultaten, som helhet, återspeglar en hög kvalitet i undervisningen. Skolan har mycket kompetent personal som målmedvetet arbetar utifrån läroplansmål och vår vision, att skapa nyfikenhet och lust att lära. Gällande antalet elever i förhållande till antalet lärare, det vill säga lärartätheten har Backatorpsskolan en hög lärartäthet jämfört med andra skolor. Medarbetarenkäten som gjordes 2023 var positiv och visade att personalen trivs och har förtroende för ledningen. 2014 hade vi en visionsdag om framtidens skola. Flera av visionsdagens initiativ syns idag i verksamheten. 2024 planeras en ny visionsdag för att föra skolans verksamhet framåt. Skolans 30 års jubileum ska också firas under läsåret 23/24.

Backatorpsskolans personal och ledning vill ha en hållbar skola i alla led. Målsättningen är att våra elever ska utveckla de förmågor som rustar dem att vara kreativa och samarbeta med andra människor både nationellt och internationellt. Att samplanera och genomföra olika teman utifrån läroplanens mål utvecklar undervisningen och hjälper oss att nå denna målsättning.