8. Fritidshemmet

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.


Aktivitetstimman
Gjort: Läsåret 22/23 infördes aktivitetstimmen på fritids. Det innebär att tiden 14.45-15.45 är en tid då barnen erbjuds en rad olika aktiviteter som de själva får välja mellan. Under läsåret har olika aktiviteter inom skapande verksamhet, rörelse, utomhusvistelse, drama, spel etc. erbjudits.

Lärt: Eleverna uppskattar att få välja. De har kommit i kontakt med och provat saker de inte gjort tidigare. Pedagoger och elever har lärt känna fler, nya kamratkontakter bland eleverna har knutits. Det är ett bra sätt att främja elevinflytande.

Klokt att göra vidare: Utvärdera noggrant vilka elever som deltagit och vilka som inte gjort det. Hur ska vi jobba för att locka alla att vilja vara med? Införa programmering och datorkörkort.


Språk och kommunikation
Gjort: Många fina samtal sker kring fruktstund och under mellanmål. Vi spelar språkutvecklande sällskapsspel. Vi låter eleverna vara med i marknadsföring av bazaaren i form av flyers samt inlägg på instagram och facebook.

Lärt: Många barn har ett stort behov av att få prata med vuxna. Drama är ett bra sätt att träna på att uttrycka sig och bekräfta andras åsikter och känslor. Viktigt att det finns en mottagare, en som lyssnar och ställer frågor. Att det finns ett syfte med kommunikationen tex bjuda in till bazar.

Klokt att göra vidare: Ta sig tiden till att samtala med barnen. Visa intresse för det de berättar. Träna barnen i kommunikation för att undvika konflikt och missförstånd. Vara noga med att använda rätt ord för olika föremål och uppmana barnen att prata med hela meningar. Använda biblioteket mer och hitta fler tillfällen till högläsning, tex i mindre grupper. Jobba mer aktivt med språk vid filmvisning, högläsning etc. Bli bättre på giraffspråk där eleverna får uttrycka sina känslor och behov för att lösa konflikter och utveckla kamratrelationer.


Skapande och estetiska uttrycksformer
Gjort: Under aktivitetstimman har barnen fått prova olika form av skapande och estetiska uttrycksformer. Tex Lego master, bild, sömnad och träslöjd.

Lärt: Skapande fångar både barn som är tysta och andra som har speciella behov och ger dem ett sammanhang där de trivs, landar och lyckas. Då barnen berättar och beskriver sina alster för varandra blir det meningsfullt och viktigt för dem. När de hjälper till och instruerar andra växer även de själva.

Klokt att göra vidare: Hitta former för att dokumentera barnens skapelser och hitta
mottagare utanför fritidshemmet.


Natur och samhälle
Gjort: Vi har haft många utflykter, till exempel till museum, kyrka, ishall och ut i naturen. Vi har utforskat närmiljön och skogen. Eleverna har gjort kojbygge i skogen, eldat/sågat/fått hugga ved. Vid dessa tillfällen blir det många diskussioner kring kretslopp och ätbara saker i naturen och dess påverkan. Eleverna har fått leka med bygge inomhus. Vi har även haft fritidsråd, städgrupper, arbetat med vardagsmatematik, bazar med mera.

Lärt: Viktigt att komma ut i samhället och i närområdet. Det är kul att bygga och det aktiverar många elever och deras kreativitet. Det är lätt att få in vardagsmatematiken. Konstruktionsleken framhäver och gynnar roll-leken och skapar nya grupper där barnen kan träffa nya kompisar att samspela med. Där kan de lära sig av varandra. Fritidsråden ger rika möjlighet till elevinflytande.

Klokt att göra vidare: Vi kommer att arbeta systematiskt kring regler, normer och könsroller. Vi ska jobba mer med trafiken och trafikvett. Material för kojbyggen inomhus är viktigt, se över vad vi har för saker som är lämpliga att bygga med. Vi kan låta eleverna ha större del i nyhetsbreven och facebookinläggen, till exempel låta dem både skriva text och ta bilder till inlägg som ska publiceras. De kan också få möjlighet att skriva sitt namn i samband med inlägg för att visa vem som har skrivit eller fotograferat för att mer likna ett “redaktionellt arbete”.


Lekar, fysisk aktivitet, utevistelse
Gjort: Erbjudit styrda lekar samt fri lek på olika platser på skolan, både ute och inne. Tränat samspel,samarbete, turtagning och regler samt tränat grovmotorik och finmotorik.

Lärt: Det är viktigt att ge utrymme för den fria leken eftersom den utvecklar barnens fantasi.
Den styrda leken gynnar många barn då det finns tydliga regler att förhålla sig till. Även viktigt med vila och reflektionstid för elever.

Klokt att göra vidare: Diskutera med barnen efter avslutad aktivitet vad vi gjort och vad vi lärt. Observera barnen då de leker fritt för att kunna hjälpa till och stötta vid behov och för att följa samspelet.


Ett av de övergripande målen läsåret 2023/2024 blir därför att:
Utveckla fritidshemmens arbetssätt med fokus på att erbjuda eleverna en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.