MIK (Medie-och informationskunnighet i praktiken)

Hos oss på Backatorpsskolan har vi en långsiktig satsning på MIK där vi värnar om undervisning som stödjer demokratiska arbetsformer där elevers egna initiativ uppmuntras och tas på allvar, för att eleverna ska kunna erfara demokrati och utveckla en känsla av agency, en känsla av medbestämmande och att bli lyssnade på. Det praktiska arbetet med MIK ingår söklust vilket engagerar eleverna och ger en praktisk träning i demokrati i form av medinflytande eller gemensamt ansvarstagande. Eleverna får använda olika uttrycksformer och verktyg för att skapa och kommunicera. Vi på Backatorpsskolan tror att eleverna på detta sätt kan utveckla ett aktivt samhällsengagemang, vilket är en viktig del i skolans uppdrag att förmedla demokratiska värden.
Dessutom arbetar vi målinriktat med skolans roll i omställningsarbetet mot ett hållbart samhälle. Skolan leder ett EU projekt kring undervisning för hållbar utveckling och resiliens. Projektets koppling till demokratiuppdraget, handlar om att fostra framtida samhällsmedborgare, gynna själva undervisnings- och utbildningsmiljön, stärka elevers rättigheter och framförallt att utveckla ett pedagogiskt förhållningssätt.


Rektor ingår i ett regionalt nätverk för MIK drivs av Förvaltningen för kulturutveckling och består av cirka 20 olika organisationer i Västra Götaland.

https://www.vgregion.se/f/kulturutveckling/samhallsutveckling/medie--och-informationskunnighet/mote-med-mik-mmm--ett-regionalt-mik-natverk/

Elever och lärare har deltagit i en nationell MIK konferens hösten 2022. Föreläsningarna finns att se i efterhand på webbsidan:

https://play.gu.se/channel/MIK-konferensen%2B2022/550193


Skolans MIK pedagog heter Anna Lundell. Hon har uppdraget att utveckla arbetet
tillsammans med skolans bibliotekarier och verkstadspedagog.