Elevinflytande

Elever och vårdnadshavare har enligt läroplanen rätt till inflytande och påverkan. Det förutsätter att vi inom skolan klargör för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter elever och deras vårdnadshavare har. Enligt läroplanen ska undervisningen bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet.
För oss på Backatorpsskolan är det viktigt att alla elever ska kunna påverka hur de har det på skolan. Alla klasser har ett klassråd där man pratar om vad som är bra, vad som är dåligt och vad man kan förbättra. Två elever från varje klass tar sedan med frågorna från klassrådet till elevrådet som träffas cirka en gång i månaden. Eleverna fyller årligen i en trivselenkät och ett sociogram. Elevrådet går igenom Likabehandlingsplanen och får återkoppling från kurator och pedagoger i klassen.


Elevråd
Skolan har en fungerande elevrådsverksamhet. Elevrådet förfogar även över en egen budget. Två representanter från varje klass möts en gång i månaden i elevrådet som leds av lärare och kurator. I alla klasser har vi klassråd där frågor som inte enbart berör den egna gruppen förs vidare till elevrådet.

I både skola och på fritidshem är elevernas idéer, tankar och önskemål viktiga och påverkar verksamheten inom ramen för uppdraget.
Elevernas önskemål tas till vara så långt det är möjligt även i utformningen av den fysiska miljön och vad som skall finnas i rastaktivitetsförrådet. Från elevrådet går frågor vidare till föräldrarådet, till rektor eller till styrelsen.


Att leva tillsammans i en demokrati
Vill man att unga ska bli demokratiskt och empatiskt sinnade, måste demokrati och empati vara något som utövas aktivt i skolan och främjas av de arbetssätt man väljer. Det sociala och relationella bör ges stor plats och lärandet ske ämnesöverskridande, gärna i form av projekt, eller temabaserat.

Efter ett gemensamt beslut i personalgruppen 2021 arbetar vi från och med hösten 2022 helt från läroplanens inledande delar och arbetar tematiskt.
Skolans temagrupp har utifrån läroplanens inledande delar sammanfattat viktiga riktlinjer för arbetet.

Eleverna ska:

 • utveckla sin självkänsla
 • delta i planering och utvärdering av innehållet
 • få kännedom om sina rättigheter och skyldigheter ges möjlighet att utveckla att ta eget ansvar
 • att vara aktiv
 • träna samarbete
 • känna känslor
 • träna på att pröva sina teorier
 • träna på att lösa problem
 • känna solidaritet
 • att känna växandets glädje och få tydliggöra sina framsteg
 • träna på att ta ställning
 • möjligheten till daglig aktivitet
 • att arbeta enskilt och i grupp
 • träna på att ha förståelse för människors likheter och olikheter


Skolans teman ska, precis som läroplanen också framhåller gällande all undervisning,
vara meningsskapande, innehålla varierade arbetsformer, innehålla varierade uttrycksformer, ge en överblick och ett sammanhang, låta eleverna vara med i planering och utvärdering, se till att eleverna ska ha valmöjligheter, stimulera till kreativitet och nyfikenhet, ge eleverna möjlighet att använda digitala verktyg, ge eleven tillfälle att reflektera och ge eleven möjlighet att träna förmågan att självskatta och kamrat bedöma.


Enligt Skolverkets skrivningar om undervisning för hållbar utveckling behöver vi erbjuda eleverna öppna och autentiska möten med naturen, påminna dem om vad de värnar om och utmana dem till omsorg, ansvar, samarbete och politisk handling. De förespråkar en utbildning som ger eleverna redskap att kritiskt skärskåda gamla strukturer men också möjlighet att skapa nya. Undervisningen behöver ge eleverna en tillit till vetenskap och forskning samtidigt som den bjuder in dem till demokratiska samtal om konsekvenserna.


Vi tror det är möjligt att hjälpa våra elever att skaffa sig kunskaper som alla samhällsmedborgare behöver samtidigt som de får vara med skapa nya berättelser om hur världen ska utformas framöver.