Värdegrund

Värdegrundsarbetet omfattar människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen och solidaritet mellan människor. Dessa värden ska ständigt förmedlas och gestaltas. Vi ska också främja aktning för människans egenvärde och vår gemensamma miljö.

Arbetslagen sätter början av varje läsår upp mål och planer kring värdegrundsarbetet och arbetar utifrån det. Uppföljningarna som gjorts under åren visar att arbetet med värdegrund och med likabehandlingsplanen bidrar till en ökad delaktighet samt en medvetenhet om vikten av skolans förebyggande arbete där alla måste bidra. Gemensamma aktiviteter där elever blandas mellan klasserna medför större samhörighet.
I skolans likabehandlingsplan beskrivs flera förebyggande insatser, exempelvis rastaktiviteter, klass- och elevråd, samarbete med Nova Esperanca, FN vecka och barnrättsvecka. Elevinflytande av olika slag arbete med Storyline och Samarbetsbaserad problemlösning (CPS) är fler exempel på skolans arbete med värdegrund.