Vanliga frågor

Föräldraengagemang
1993 gick föräldrar samman och grundade Backatorpsskolan då kommunens planer för en skola i Backatorp lades ner. De startade ett föräldrakooperativ och lade ner ett omfattande ideellt arbete med att skaffa lokaler, möbler, material, rekrytera personal och planera upp verksamheten. Att vara förälder i ett kooperativ kräver en del jobb och med åren har vi sett att det är svårt att få föräldrar att lägga mycket av sin tid på skolan. För att stärka skolan gick vi över till att bli en stiftelse den 1 augusti 2021, I stiftelsen styrelse sitter det med en representant från föräldrarna och en från personalen.

I och med att vi gick över till en stiftelse startades en föräldraförening på skolan. Där sitter föräldrar med från varje klass.
Allas insatser är betydelsefulla. Samarbetet mellan elever, föräldrar och personal på Backatorpsskolan kännetecknas av ett starkt engagemang som bidrar till en positiv anda på skolan.

Skolans övergripande mål är att vara:

  • En skola där vi visar respekt för varandra och elever kan känna sig trygga.
  • En skola som aktivt verkar för gemenskap och trivsel.


Vad krävs av mig som vårdnadshavare?

För att barnen/eleverna ska känna att deras arbete i skolan är betydelsefullt och för att vi ska kunna ha ett bra samarbete mellan hemmet och skolan, är det en förutsättning att man som förälder är engagerad i skolans verksamhet. Detta sker på olika sätt, exempelvis genom att delta i arbetsgrupper och fixardagar ordnade av föräldraföreningen, närvara vid möten och aktivt ta del av information om barnet och skolan.


Vid läsårets start får alla vårdnadshavare detta brev från ledningen med några viktiga punkter om hur du som vårdnadshavare kan stötta skolan och ditt barn för att lyckas.
Brev till vårdnadshavare.

Tradition

Backatorpsskolan har sedan många år tillbaka en tradition där vi firar advent tillsammans. Hela skolan samlas och gemensamt med personal brukar vi gå i fackeltåg till kyrkan för adventsfirande, dit även föräldrar och anhöriga brukar vara välkomna att delta. Pedagoger och elever förbereder tillsammans julsånger och framföranden för föräldrar och anhöriga i kyrkan. Målet är att skapa samhörighet genom en gemensam tradition kring advent och skapa förståelse för olika sätt att fira jul.
I Sverige är det vanligt att kyrkor används som mötesplatser för amatörer och professionella, för alla klasser, genrer, nationaliteter. Kyrkans ljusa, höga valv erbjuder en enastående akustik för körsång. Kyrkan står för den breda, allmänna relationen till musik av olikaslag. Musikverksamheten i Svenska kyrkan fungerar också som en plantskola för professionella musiker inom såväl kyrkomusiken som det offentliga musiklivet.

Vår tradition med att fira advent i kyrkan är mycket högtidlig. Det förekommer inga konfessionella inslag såsom bön, välsignelse eller trosbekännelse.
För de familjer som inte vill att deras barn ska besöka kyrkan som lokal erbjuds undervisning på skolan.
På Backatorpsskolan har vi en fin tradition där eleverna i trean går Luciatåg. Hela skolan samlas i idrotssalen och treornas föräldrar är inbjudna. Samlingen är mycket stämningsfull och uppskattad av både elever, personal och föräldrar. Efter uppträdandet har treorna en gemensam fika i skolans matsal.Förbättringsförslag och klagomålshantering på Backatorpsskolan


Syftet med rutiner för klagomålshantering
Syftet med rutiner för klagomålshantering är att få underlag för att åtgärda brister och förbättra vår verksamhet. Det kan också handla om att tydligt förklara vårt uppdrag och gränserna för detta.
De allra flesta frågor som kan uppstå mellan elever/vårdnadshavare och de ansvariga i skolverksamheten bör kunna lösas genom samtal för att reda ut eventuella missuppfattningar eller rätta till misstag. Ibland är man inte överens, vilket kan bero på tolkningar av de regler som finns, men lika gärna på missnöje med reglerna i sig.
Genom dokumentation av synpunkter, förslag och klagomål kan verksamheten vid Backatorpsskolan utvecklas. Vi ser därför inkomna synpunkter som ett redskap för utveckling.

Vem framför jag mina synpunkter/klagomål till?
I första hand ska elever/vårdnadshavare vända sig till ansvarig pedagog. Skolan har ett ansvar att ta till sig synpunkter, förslag och klagomål. Klagomål, synpunkter, förslag samt eventuella åtgärder ska dokumenteras och överlämnas till rektor för vidare hantering. Rektor tar detta vidare till styrelsen.
Om problemet inte löses eller om kontakten upplevs som känslig skall man vända sig till direkt rektor.

När får jag svar?
En utredning som behövs för att kunna hantera klagomålet görs skyndsamt och återkoppling ges därefter till den som framfört klagomålet. Inom 10 arbetsdagar ska du få ett svar. Ibland kan ett klagomål vara komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid att undersöka. Behövs det längre tid än 10 dagar meddelar vi dig orsaken till fördröjningen.

Om jag inte är nöjd med svaret?
Om du inte är nöjd med svaret kan du be rektor göra en förnyad prövning av ärendet. Vissa beslut i skolan kan överklagas till Skolverkets överklagandenämnd och om det är fallet så får du information om detta. Kraven på huvudmannens klagomålshantering har skärps 2022 genom en ändring i skollagen (2010:800). Samtidigt infördes bestämmelser som innebär att Skolinspektionen som huvudregel inte får inleda tillsyn som rör ett enskilt barn eller en enskild elev, om inte huvudmannen har fått möjlighet att hantera frågan först.Försäkringar

Alla elever är försäkrade under skoltid genom Göteborgs Stad. Anmäl skada till Länsförsäkringar
https://www.goteborg.se/wps/portal/start/forskola-och-utbildning/barn--och-elevforsakringar/
Försäkringsnummer: 2083121
Tel: 031-63 80 00Vad gör vi när det blir en Kris?

Skolan har en krisplan som talar om hur vi skall hantera olika slag av kriser som händer oss. Inkräktare som kommer till skolan, om det händer föräldrar/barn/personal ngt m.m.
Om det handlar om något som inte vi kan hantera eller som drabbar fler i vårt närområde vänder vi oss till POSOM–gruppen.
http://www.posom.se/Köregler

Alla har rätt att söka sig till Stiftelsen Backatorpsskolan.
Vi tillämpar följande kriterier:

Närhetsprincipen, närmaste upptagningsområde med postnummer 422 56 och 422 57. Därefter går vi på närhetsprincipen.

Syskonförtur, barn med syskon som vid antagningstillfället går på skolan erbjuds förtur till lediga platser.

Anmälningsdatum, ansökan till ny plats vid läsårsstart i förskoleklass skall vara inkommen senast den datum som anges på hemsidan.
Den vårdnadshavare som tackar nej till en plats kommer platsen att erbjudas till nästa sökande i mån av plats. Den som tackar nej till erbjuden plats behåller inte sin plats i kön utan får om man så önskar söka plats på nytt och hamnar därmed sist i kön enligt köregler.Mobiltelefoner, elever

Under skoldagen använder eleverna inte egna mobiltelefoner, vilket vi ser främjar andra former av social samvaro, till exempel rörelse och lek under raster och på fritids.Sker vinstutdelning?

Ingen vinstutdelning sker. Allt överskott går tillbaka i verksamheten.Elevers ledighet 

På Backatorpsskolan är vi mycket restriktiva med att bevilja ledighet. Är man inte i skolan missar man mycket av den undervisning som ges muntligt i form av berättande och genomgångar. Arbete enskilt i böcker är bara en liten del av skoldagen. Eleverna går i skolan 178 dagar per år och är därmed lediga 187 dagar. Om du som vårdnadshavare anser att ditt barn behöver vara ledig ansvarar du själv för ditt barns kunskapsinhämtning under frånvaron.
För att ansöka om ledighet för ditt barn fyller du i ett formulär och lämnar till ditt barns mentor. “ Ansökan om ledighet för elev”. eller ansöker via Admentum. 

Ledighetsansökan elever.pdf


Hur gör jag för att prenumerera på kalender?iPhone/iPad Kalender

iPhone/iPad Kalender
Gå till webbläsaren och ange adressen https://calendar.google.com/calendar/ical/backatorpsskolan.se_9p5b6hiicn5k4m3njshp1enllg%40group.calendar.google.com/public/basic.ics

och klicka sedan på Prenumerera i den ruta som kommer upp.

Android- & Googlekalender
Logga in på din Google-kalender via en dator och klicka sedan på pilen bredvid Andra kalendrar och välj där Lägg till webbadress. Ange URL https://calendar.google.com/calendar/ical/backatorpsskolan.se_9p5b6hiicn5k4m3njshp1enllg%40group.calendar.google.com/public/basic.ics och klicka på Lägg till kalender.

Outlook
Har du Outlook på datorn så följ länken https://calendar.google.com/calendar/ical/backatorpsskolan.se_9p5b6hiicn5k4m3njshp1enllg%40group.calendar.google.com/public/basic.ics

En ruta kommer då upp där du väljer att skicka till Outlook och trycker OK för att sedan i Outlook bekräfta att du vill prenumerera på denna kalender.

Apple Kalender
Har du iCal på datorn så räcker det med att klicka länken https://calendar.google.com/calendar/ical/backatorpsskolan.se_9p5b6hiicn5k4m3njshp1enllg%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
En ruta kommer då upp där du klickar på prenumerera.