Slutord

Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Vi ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Att arbeta med grundläggande fostran som att visa ömsesidig respekt mellan människor tar idag mycket tid i skolan. Ytterst, är det viktigaste uppdraget att skapa goda relationer med barn, vårdnadshavare och kollegor. En analys av värdegrundsarbetet med fokus på trygghet har fått ta stort utrymme i årets uppföljning. Vi tar med oss detta in i nästa läsår.


Vad har gett bäst effekt när det gäller att minska risken för kränkningar?
Vad framkommer att man främst behöver arbeta med framöver?


★ Närvarande vuxna:

 • God bemanning - pedagoger ute på rasterna som tar rastvärdskapet på allvar = att ha
  uppsikt och vara lyhörd för vad som händer på skolområdet, vara tydlig och synlig (ha
  väst/jacka på!), interagera med eleverna
 • ALLA barn är ALLAS barn!
 • Att vara medveten och informerad om “oroshärdar”


★ Gemensamt förhållningssätt bland vuxna:

 • Tydliga regler
 • Återkommande och samma struktur och rutiner
 • Nolltolerans mot skojbråk
 • Viktigt att markera kränkande ord och handlingar direkt


★ Organiserade raster:

 • Elevledda rastlekar
 • Rastaktiviteter för alla årskurser, de är mycket viktiga samt
 • Champions League


★ Gemensamma aktiviteter:

 •  Gemensamma aktiviteter över åldersgränserna - faddergrupper/färggrupper = allt
  som skapar “vi-känsla” på skolan
 • Samarbete genom lek, tema och musikalarbetet
 • Äldre lär yngre - får växa med ansvar och bygger relationer


★ Filosofi/Mindset:

 • Förstärka positivt beteende - tänka “barn gör rätt om de kan”
 • Låta värdegrundsarbetet genomsyra allt
 • Arbeta aktivt med Soltankar
 • Hitta lugna stunder


★ Samarbeta:


 • Med sina närmaste kollegor
 • Med andra på skolan
 • Med föräldrarna


Vill man att unga ska bli demokratiskt och empatiskt sinnade, måste demokrati och empati vara något som utövas aktivt i skolan och främjas av de arbetssätt man väljer. Det sociala och relationella bör ges stor plats och lärandet ske ämnesöverskridande, gärna i form av projekt, eller temabaserat.


Efter ett gemensamt beslut i personalgruppen detta läsår kommer vi från och med hösten utgå helt från läroplanens inledande delar och arbeta tematiskt. Från augusti till oktober blir temat att leva tillsammans i en demokrati. Skolans temagrupp har utifrån läroplanens inledande delar
sammanfattat viktiga riktlinjer för arbetet.
Eleverna ska:

 • utveckla sin självkänsla
 • delta i planering och utvärdering av innehållet
 • få kännedom om sina rättigheter och skyldigheter
 • ges möjlighet att utveckla att ta eget ansvar
 • att vara aktiv
 • träna samarbete
 • känna känslor
 • träna på att pröva sina teorier
 • träna på att lösa problem
 • känna solidaritet
 • att känna växandets glädje och få tydliggöra sina framsteg
 • träna på att ta ställning
 • möjligheten till daglig aktivitet
 • att arbeta enskilt och i grupp
 • träna på att ha förståelse för människors likheter och olikheterSkolans teman ska, precis som läroplanen också framhåller gällande all undervisning, vara
meningsskapande, innehålla varierade arbetsformer, innehålla varierade uttrycksformer, ge en
överblick och ett sammanhang, låta eleverna vara med i planering och utvärdering, se till att eleverna ska ha valmöjligheter, stimulera till kreativitet och nyfikenhet, ge eleverna möjlighet att använda digitala verktyg, ge eleven tillfälle att reflektera och ge eleven möjlighet att träna förmågan att självskatta och kamrat bedöma.


Enligt Skolverkets skrivningar om undervisning för hållbar utveckling behöver vi erbjuda eleverna öppna och autentiska möten med naturen, påminna dem om vad de värnar om och utmana dem till omsorg, ansvar, samarbete och politisk handling. De förespråkar en utbildning som ger eleverna redskap att kritiskt skärskåda gamla strukturer men också möjlighet att skapa nya. Undervisningen behöver ge eleverna en tillit till vetenskap och forskning samtidigt som den bjuder in dem till demokratiska samtal om konsekvenserna.


Vi tror det är möjligt att hjälpa våra elever att skaffa sig kunskaper som alla samhällsmedborgare behöver samtidigt som de får vara med skapa nya berättelser om hur världen ska utformas framöver.