Likabehandlingsplan

Enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling ska det finnas en likabehandlingsplan för varje skola. Planen skall syfta till att främja barns och elevers rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder och att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling. I planen skall planerade åtgärder redovisas. Planen skall också årligen följas upp och ses över.
Vårt förebyggande arbete beskrivs Backatorpsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Likabehandlingsplan 23-24