3. Skolutveckling, samarbete och planer

3.1 Skolutvecklingsprojekt inom EU, Erasmus +

2020-2023 har Backatorpsskolan varit initiativtagare till och koordinatorer för ett Erasmus+ projekt. Education for resilience and sustainability. Projektets mål har varit att engagera forskare, lärare och studenter i att utveckla arbetssättet Storyline som ett verktyg för undervisning och lärande om resiliens och hållbar utveckling. För oss och våra partners från Finland, Norge, Slovenien och Sverige, har det även varit viktigt att knyta an skolan till omvärlden för att hitta fler sätt att tillgodose elevers (människors) behov av meningsfullhet och framtidstro gällande klimatet.


Läsåret 22/23 innebar projektdeltagandet kompetensutveckling av olika slag. Några exempel:


  • Tre lärare och biträdande rektor besökte i oktober Sannäs skola i Finland och deltog därefter i det tredje projektmötet i Åbo. Diskussionen om helhetsbedömning och bedömning av i synnerhet värderingar, attityder och kompetenser fick stort fokus. Jessica Gillberg, rektor vid Sannäs skola i Finland, berättade om sitt arbete på skolan kring mångvetenskapliga lärområden och om lärarnas erfarenheter av bedömning.


  • Studiedagarna vecka 44 handlade om Hållbar utveckling och resilience med fokus på planering och bedömning. All personal diskuterade och planerade undervisningen utifrån EU:s ramverk Green Comp. Dagen blev ett startskott för ett omfattande utvecklingsarbete av handledningen Min Hållbarhetskompetens.  • Under våren öppnade vi skolan för studiebesök. Besökare från Slovenien och Norge fick se hur vi arbetar med utomhuspedagogik och storyline.  • I juni åkte biträdande rektor, förstelärare och två lärare till Karlstad och deltog i konferensens framtidens lärande. De presenterade skolans arbete på två föreläsningar. Mer information om konferensen finns på konferensens webbsida: https://www2.diu.se/framlar/


Projektet i sin helhet har genererat ett stort skolutvecklingsarbete på vår skola och produktion av flera resurser andra skolor kan ha nytta av som filmer, handledningar och forskning.
Sedan starten av projektet har vi på skolan fört diskussioner om vad som är viktig kunskap för framtiden, vilka förmågor behöver våra elever träna och utveckla. Stora delar av personalen på Backatorpsskolan har också varit medförfattare till boken “Att undervisa i hållbarutveckling” utgiven av Studentlitteratur 2022. Ett viktigt resultat för vår skola, är att vi i vår undervisning från och med hösten 22 arbetar tematiskt och vi lägger stort fokus på LGR 22 kap 1-2 som grund för vår undervisning.


2023 kommer en slutrapport att skrivas och material färdigställas. Vi kommer att söka samarbetspartners för att vidareutveckla Min hållbarhetskompetens , en handledning, som ingår i en digital verktygslåda "Att visualisera det omätliga" , framtagen tillsammans med forskare på Åbo Akademi i Finland. Min hållbarhetskompetens är ett både ett stöd för planering som för formativ bedömning av undervisning för resiliens och hållbarhet, utifrån EU,s ramverk GreenComps 12 kompetenser. Materialet kan användas för implementering av undervisningsmetoder och innehåll med inriktning mot handlingsberedskap, sociala färdigheter och förändrade värderingar. Det kan användas som:

  • Verktyg för planering för och uppföljning av undervisning, för att säkerställa att undervisningen ger eleverna möjlighet att utveckla nödvändiga kompetenser.
  • Verktyg för självskattning där pedagoger och/eller elever reflekterar över sin egen hållbarhetskompetens.
  • Verktyg för utvecklande diskussioner i ett lärarlag eller elevgrupp.


Projektet, skolutvecklingsarbetet och övergången till vårt tematiska arbete har hjälpt oss att närma oss de punkter vi formulerade som “önskat läge” före projektets start 2021.
Önskat läge. Vad är ditt önskade läge? Hur vill du att det ska vara?


Mitt önskade läge skulle jag säga är att det finns mer naturligt i både undervisning och mer i allmänhet. Jag vill att det ska vara självklart att ha ett hållbart tänk.


Att jag lever som jag lär. Hållbart. Närvarande autentiskt.


Att jag som lärare kan arbeta med hållbar utveckling mer "naturligt" och inte ha det som "lösa" lektioner. Det ska finnas naturligt i vårt lärande.


Ett bredare samarbete i arbetslaget kring ämnen, teman, elever, kompetens, resurs osv. En vision är att det "gamla vanliga" schema upplägget bryts och ersätts av ett mer "öppet" schema där barnens delaktighet och inflytande ges större utrymme. Mer tid för ämnesövergripande arbeten och teman. Fler perioder under läsåret där vi använder oss av storyline som arbetssätt. Mer entreprenöriellt lärande ... bort från "gamla" mallar av hur en dag ska se ut.....nu spånar jag fritt och har svårt att sätta ord fullt ut på hur jag tänker men helt klart ser jag mig en verksamhet med tydligare helhet och färre avbrott.


Att alla elever känner det meningsfullt att komma till skolan, och vill att även kompisarna ska känna det så. Vi utbildar empatiska människor.


Jag vill att eleverna ska känna hopp och ansvar. Att de inte ska känna att racet är kört och att de kan ge upp. Att de ska känna solidaritet med människor i andra förutsättningar.


Med ny kunskap och inspiration från föredragshållare inom projektet, våra diskussioner i och egna processer har vikten av vårt hållbarhetsarbete i alla led stärkts och fördjupats.


Övertygelsen om att vår skolutvecklingsprocess, med allt vad den innebär, är en viktig del i vårt uppdrag att skapa förutsättningar för våra elever att b la utvecklas till till demokratiska samhällsmedborgare har blivit allt mer tydlig.


Vi har ökat vår medvetenhet om vår egen undervisning och har en strävan efter att all vår undervisning ska vara meningsskapande, sättas in i ett sammanhang samt att låta eleverna vara aktiva i sitt eget lärande.


Från uppföljningarna av projektet kan vi konstatera att vi har lärt oss mycket av arbetet och att vi med detta lärande gör förändringar i utbildningen som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Några citat från arbetslagens uppföljningar.

Vi har lärt oss mer om hur man undervisar kring hållbarhetsfrågor och även att det är ett mycket större område än vad man tror.

Viktigt att väcka känslor och få eleverna att bli “aktörer”.


Vi har insett att undervisa tematiskt och ämnesintegrerat gör helhetsförståelsen för hållbarhetsfrågor mer tillgänligt för eleverna och oss pedagoger.


Vi tar med oss ett fördjupat hållbarhetstänk både privat samt undervisningsinriktat. Ett bredare och långvarigt temaarbete. Vi har i vår planering större fokus på kapitel ett och två av lgr 22.

Min hållbarhetskompetens, filmer, konferensdokumentation, forskningsartiklar med mer finns på projektets webbsida: https://storyline.education3.2 Övrigt samarbete med skolor och organisationer

Rektor deltar i ett regionalt nätverk för MIK (medie-och informationskunnighet) drivs av Förvaltningen för kulturutveckling och består av cirka 20 olika organisationer i Västra Götaland. Nätverket är ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte för medlemmarna och en plattform för samverkan. Elever och lärare har deltagit i en nationell MIK konferens hösten 2022. Läs mer om detta i avsnittet Digitalisering. 


Backatorpsskolan är med i Nätverket friskolor på lika villkor och rektor är för närvarande ledamot i dess styrelse. Det är 18 skolor i Göteborgsområdet som är icke vinstdrivande och som samarbetar i olika frågor. Under året har föreningen haft en nätverksträff för elevhälsopersonal och där har Backatorpsskolan berättat om sitt arbete med CPS. Fritidshemmet har också deltagit i en nätverksträff och deltagit i erfarenhetsutbyte. Skolledningen har deltagit i ett halvdagsseminarium om AI i skolan. 


Under året har vi bidragit till Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)  på Göteborgs Universitet. Studenterna som läser både till fritidslärare och lärare har fått handledning av skolans lärare. 

Vi har även haft elever från yrkesgymnasiet, Barn och fritidsprogrammet som har gjort APL hos oss. 


Vi har för ännu en gång, under tre veckor tagit emot lärarstudent från universitetet i Universität Paderborn Tyskland. 


I stadsdelen Katembe i Moçambiques huvudstad Maputo finns ett mycket speciellt barncenter som vi på Backatorpsskolan stöttar. Skolans elever har även i år bidragit lite extra med överskott av sina intäkter från Basaren och vårruset. Barncentret drivs av Francisco som själv varit gatubarn och nu tillsammans med sina vänner gör ett fantastiskt arbete för att hjälpa fattiga barn att inte hamna i samma situation med tiggeri, våld och kriminalitet.  Det unika är att ingen utomstående organisation eller intressent står bakom och kan påverka. Tack vare ekonomiskt stöd från vår skola och andra vänner har de i över 10 år kunnat hjälpa barn och ungdomar att lyckas i skolan och ge dem och deras hem tro på, och förutsättningarna för, en bättre framtid. Francisco har träffat personalen online och rektor kommer att besöka centret i oktober.

Sök på Nova Esperanca - Centro da Crianca så hittar du bilder på deras facebooksida.3.3 Skolans planer

Under åren 2014-2022 har vi arbetat fram egna planer som ger vägledning för personalen gällande några områden som vi anser är särskilt viktiga på Backatorpsskolan. All pedagogisk personal är förtrogen med planerna eftersom de används vid planering samt att de årligen följs upp.


Planen för läslust och skolbibliotek ger vägledning för Backatorpsskolans undervisande lärare i arbetet med läslust både i undervisningen och i skolbiblioteket. Under många år har vi utvecklat skolbiblioteksverksamheten till en mycket god kvalitetsnivå även i nationell jämförelse. Skolbiblioteket har ett rikt utbud av både skönlitteratur och facklitteratur. För att främja läsutvecklingen på skolan har vi sedan ett antal år tillbaka haft en heltidsanställd lärare som skolbibliotekarie. Från och med läsåret 22/23 är tjänsten delad på två, Sabina Ögren och förstelärare Nea Eliasson.


Planen för utomhuspedagogik är en viktig pusselbit för skolans ansvar för att eleverna efter genomgången grundskola har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling samt kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället. Vi har arbetat med utomhuspedagogik i många år och är mycket stolta över det vi gör. Vi ser utomhuspedagogik som ett lärande i växelspel mellan upplevelse och reflektion grundat på konkreta erfarenheter i verkliga situationer i utomhusmiljö. Enkelt uttryckt; Gör det med kroppen så sitter det i knoppen. Det ger eleverna chans att träna sin motoriska förmåga och underlättar kopplingen mellan teori och praktik. Skolan ligger naturskönt och skogen med våra uteklassrum är ett naturligt område att vara i för elever och personal. Alla elever på Backatorpsskolan har tillgång till skolans fantastiska utomhusmiljö som en viktig del och en bas för sitt lärande. I planen beskrivs arbetet för varje årskurs. Samarbetsformerna och arbetssätt kan se olika ut i de olika grupperna. Lekfullhet och upptäckarglädje präglar verksamheten. För att främja utomhuspedagogiken har vi sedan ett antal år tillbaka en utomhuspedagogisk resurs på heltid under skoltid. Det är fritidsledare Johan Byström och från och med läsåret 22/23 ytterligare en fritidspedagog som har stor kompetens i området. Det är Arvid Enemar.


Backatorpsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling ger vägledning åt skolans förebyggande arbete med att främja barns och elevers rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder och att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling. Arbetet med likabehandling och skolans värdegrund är ett prioriterat och återkommande utvecklingsområde för alla på skolan. Våra insatser ska stärka samverkan mellan hem och skola, mellan samtliga elever och vuxna på skolan. Allt för att belysa vikten av våra likheter och olikheter, öka förståelsen och toleransen samt förstå hur det kan berika oss. I arbetet med likabehandlingsplanen engageras AMOR som står för AntiMObbningsRåd och består av en pedagog från vardera arbetslag på skolan samt kurator Karin Sörstedt Forsell.


Elevhälsoplanen beskriver hur skolan arbetar hälsofrämjande, förebyggande och utredande. Målsättningen för skolans elevhälsoteam (EHT) är att i samarbete med skolans övriga personal och i samverkan med hemmen skapa förutsättningar för alla elever att utvecklas utifrån sina förutsättningar. EHT arbetar för att alla elever skall må bra och få den hjälp de behöver. I enlighet med skollagen ska skolans personal kontakta EHT om det finns något som kan utgöra ett hinder för inlärning och som läraren eller arbetslaget inte själva kan lösa. Det kan finnas funderingar kring ett barns sociala hälsa, fysiskt och/eller psykiskt mående. Vårdnadshavare har av samma anledningar möjlighet att ta kontakt med EHT angående sina barn. Vi är en friskola men arbetar i enlighet med Göteborgs Stads mål och riktlinjer för den samlade elevhälsan.


Planen för hot och våld utgör ett praktiskt verktyg för att hantera akut uppkomna situationer där hot och/eller våld förekommer i våra verksamheter som utgörs av grundskola, förskoleklass och fritidshem. Ytterst syftar handlingsplanen till att skapa trygghet för personal, elever och chefer vid hanteringen av en hotfull eller våldsam situation. Under läsåret 22/23 har personalen fått information om PDV (pågående dödligt våld) och skolledningen deltar i kommunens utbildning i augusti 2023.