Om oss

Backatorpsskolan är en skola som värnar om en nära, informativ och respektfull kontakt mellan alla vuxna som har med våra elever att göra; föräldrar, skolpersonal och skolledning.
Målet är att vi tillsammans ska göra varje elevs inlärningssituation så god som möjligt och att de ska få möjlighet att utveckla sina speciella förmågor i sin takt. Varje elevs trygghet är en förutsättning för att de ska kunna tillgodogöra sig kunskap i olika ämnen.

Engagemang från personal och föräldrar skapar ett gott inlärningsklimat. Elevens inflytande över sitt eget lärande ger lust att lära.

Backatorpsskolan skapar nyfikenhet och lust att lära
Så lyder vår vision, som tillsammans med vår värdegrund fungerar som ledstjärnor i verksamheten.


De, av barn och vuxna 2017, utvalda orden:
Trygghet, Gemenskap, Respekt, Samarbete, Förutsättningar för att lyckas, Skola i tiden och Glädje,
är principer och värderingar som vår skola och förening bygger på. Det är ett aktivt ställningstagande kring vad som är viktigt och värdefullt för oss och ger en gemensam syn på hur vi vill vara mot varandra och hur vi uppfattar de olika uppdragen vi har. Det skapar vi en grund för skolan och föreningens arbete och de beslut som vi fattar. När olika åsikter uppstår har vi något att falla tillbaka på som kan ledsaga oss.


Vision och värdegrund måste ständigt lyftas fram i verksamheten genom gemensamma tolkningar och frågor som; Vad behöver du ta ansvar för så att det vi vill ska bli verklighet?, Vad kan vi göra tillsammans?
Vår logotyp, som har utvecklats både av personal och elever, tror vi kan kommunicera den vision och de värderingar vi vill framföra.


Backatorpsskolan är med i nätverket ”Friskolor på lika villkor” som stödjer ”Idéburen skola”, en organisation för icke vinstdrivande skolor. Vi följer svensk läroplan och skollag, vilket även framgår i föreningens stadgar § 2. Där står även att man genom att vara vårdnadshavare till elev i föreningens förskoleverksamhet, grundskola och fritidshem eller att vara anställd av föreningen deltar och utvecklar man verksamheten genom sitt medlemskap.