Referenser

Backatorpsskolan Kvalitetsredovisningar tidigare år samt aktuella planer
Tillgänglig på http://www.backatorpsskolan.se


Greene, Ross W. (2016): Vilse i skolan. Hur vi kan hjälpa barn med beteendeproblem att hitta rätt. Studentlitteratur AB, Lund.


Greene, Ross W. (2017): Hitta rätt. En lösningsfokuserad samarbetsmetod för skolan
Studentlitteratur AB, Lund.


Greene, Ross W, webbresurs: Walking Tour for Educators.
Länk: https://www.livesinthebalance.org/walking-tour-educators


Senge, P. (1995): Den femte disciplinen. Den lärande organisationens konst, Thomson Fakta


Skollagen (SFS 2010:800)


Skolverket. (2022). Lgr 12, Läroplan för grundskola, särskola, förskoleklass samt fritidshem.
Hämtad från Internet 220707
https://www.skolverket.se/getFile?file=9718


Skolverket , (2021). Didaktiska utmaningar och perspektiv på hållbar utveckling, Stockholms
Universitet, Högskolan i Halmstad, Malmö Universitet . Hämtad från Internet 220707
https://larportalen.skolverket.se/#/modul/01-hallbar-utveckling/Grundskola/904-Hallbar-utveckling-1-6/del_01/


Skolinspektionen (2020) Skolors arbete med trygghet och studiero. En tematisk analys utifrån beslut fattade inom regelbunden kvalitetsgranskning 2018–2019. Hämtad från Internet 20200615
https://skolinspektionen.se/globalassets/02-beslut-rapporter stat/granskningsrapporter/ovriga-publikationer/2020/trygghet-och-studiero/skolors-arbete-med-trygghet-och-studiero---tematisk-analys.pdf


Tiller, T (2009). Aktionslärande: forskande partnerskap i skolan. Stockholm: Liber.


Utbildningsdepartementet (2001): Lärande ledare, skriftserie rapport 4