7. Arbetslag

Läroplanens uppdrag att utveckla samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem för att berika varje elevs mångsidiga utveckling och lärande genomsyrar en stor del av
Backtorpsskolans skolutvecklingsarbete. Genom vår organisation har vi goda förutsättningar att samarbeta. Behovet att skapa en mer hållbar arbetslagsorganisation som möjliggör tillvaratagandet av olika kompetenser till fördel för elevernas utveckling, lyftes under visionsdagen 2014 och har prioriterats sedan dess.


Vad har vi Gjort?
Organisationen har i stort varit densamma sedan 2015 då skolans personal satte långsiktiga mål för arbetet med arbetslag. I varje lag finns en samordnare som länk mellan arbetslag och ledning. De har träffat ledningen en gång per vecka och lett arbetslagens arbete. Utifrån skolans övergripande mål och planer har lagen satt egna mål, genomfört aktiviteter och följt upp dem.


Lagutveckling har för övrigt skett löpande under läsåret med start på upptaktsdagar för lagen i augusti då lagen fick tid att lära känna varandra och planera upp verksamheten. Fokus för planeringen i augusti var insatser utifrån Likabehandlingsplanen samt prioriterat mål Värdegrund. Ett årshjul för arbetslagens möten har använts och revideras löpande.


Stort fokus har varit samarbete kring elever och elevhälsa, helt i linje med arbetslagens
programförklaring. Exempel från ett av lagen.
“Vi har arbetat mycket med elevhälsa i arbetslaget. På våra lagmöten har vi en stående punkt
som heter elevhälsa. Vi delar med oss av vilka barn vi behöver ha extra koll på, vilka vi
behöver “stråla” för att lyfta extra och om hur vi behöver organisera oss i personalstyrkan
för att det ska bli på bästa sätt. Vi har även under vissa pass låtit elever vara med andra
årskurser på lektions- eller skogspass.


Vi hjälper varandra och ser till så att alla mår bra. Vi vill få alla att känna att det alltid finns
hjälp nära om det behövs. Ett klimat där det bara är att öppna dörren så finns hjälp där.


Vi arbetar på att få ett klimat på mötena så att man vågar säga om det är något. Om man
behöver hjälp eller om man inte mår bra.


Vi har arbetat i färggrupperna. Det stärker hela laget. Både elever och personal.


Vi har en extra personal som går in på fritids under lagmöten för att öka tryggheten för
eleverna.”
                                                                                                                            Arbetslag Sjöman


Vad har vi lärt?
Ur ett ledningsperspektiv är arbetslagen numera självgående, på god väg att bli effektiva team. De sätter upp egna mål och utvärderar dem. De tar tag i interna meningsskiljaktigheter och löser löpande de problem som uppstår. Samarbetet underlättar elevernas övergångar mellan klasser samt bidrar till skolutveckling, stärker vårt kollegiala lärande och beprövade erfarenhet. Arbetslagens arbetssätt har under åren i hög grad, utvecklas mot skolans långsiktiga mål som sattes 2015. Målet, enligt.

Programförklaring arbetslag är:


 • Vi har ett helhetstänk kring eleverna.
 • Vi arbetar tillsammans och tar tillvara varandras kompetenser.
 • Tillsammans orkar vi mer och blir mer effektiva i nyttjandet av tiden, vilket gynnar både
  elever och personal.
 • I laget ges möjligheter att fördela arbetsuppgifter vilket medför lättnader i krävande
  situationer och miljöer.
 • Vi arbetar för att arbetslagen ska vara en stabil arbetsgrupp som bidrar till ökad
  måluppfyllelse för våra barn.


Att lagen arbetar utifrån programförklaringen framgår i årliga utvärderingar. Citat från maj 2022:


 • Våra temadagar i färggrupperna är guld
 • Vi ställer upp för varandra.
 • Vi har lärt att arbetslagsmötena är ett otroligt viktigt forum för att ventilera sina tankar och behov så man slipper känna sig ensam.
 • Vetskapen att vi stöttar och ställer upp för varandra gör att vi kan be om hjälp eller fråga en kollega om de vill ha hjälp. Ibland får vi även hjälp av varandra utan att någon ens ha behövt be om det.
 • Struktur är klokt
 • Det är bra att elevhälsopunkten får ta tid.


Men situationen med Covid och en ansträngd arbetssituation både läsåret 20/21 och vintern under läsåret 21/22 har gjort att samarbetet i lagen behöver omtag och näring. Lagen framhåller också:


 • Det är svårt att stötta varandra fullt ut och hjälpa varandra då vi är låsta i scheman, det
  upplevs som att vi är många på pappret men inte i verkligheten.
 • EHT punkten är svår att få till på ett tillfredsställande sätt.
 • Vi vill utnyttja våra kunskaper på ett bättre sätt.
 • Det är bra med en bra struktur för mötet, viktigt att hålla tiderna. Att sitta ner "tillsammans" gav mer och bättre möten, alla ser varandra.


Kanske kan det ske via våra skolövergripande teman som kan ge nya möjligheter till just samarbete. Punkterna ovan är några exempel på vad lagen har att arbeta med. I takt med att nya kollegor kommer till behöver lagen ta ett omtag kring mål och uppdrag.


Vad är klokt att göra vidare?
För att fortsätta utveckla våra samarbetsformer i arbetslagen kan det vara klokt att ta ett omtag gällande programförklaringen i modellen NÖRHA. För att en arbetsgrupp ska bli ett effektivt team behöver alla i laget vara överens om målet med samarbetet i laget. För att en grupp ska "lyckas" så behöver varje medlem i gruppen vara delaktig och "lyckas". Alla är viktiga, och var och en har ansvar för gruppens framgångar likväl som gruppens motgångar.
Här följer några axplock med citat från uppföljningar vad som är klokt att göra för att nå målen i programförklaringen:


 • Utgå från våra kompetenser i planering till kommande gemensamma teman.
 • Följ och revidera arbetslagens årshjul för gemensamma aktiviteter och lagmöten
 • Skapa mer samarbete och nivågrupperingar i arbetslaget.
 • Workshops och erfarenhetsutbyte i arbetslaget för oss vuxna.
 • Klokt att fortsätta med tema över arbetslag och med faddergrupperna.
 • Att låta alla komma till tals, till exempel genom att dela upp oss i mindre grupper ibland.
  Regelbundna utvärderingar av vår verksamhet. Fokus på målen och vara beredd på att vägen för att nå dem ibland kan vara krokig.
 • Vi skulle önska att EHT var med oss en gång i månaden, eller på något sätt få till en tydligare uppföljning… eller skulle det kanske vara till triaderna?
 • Arbeta vidare med gruppens utveckling på något sätt
 • Fler Sjörövardagar i färggrupper
 • Bidra på mötena.
 • Ta ansvar för mitt egna arbete men våga be om hjälp
 • Att ha ett gemensamt utvecklings-tänk. Ta till vara varandras kompetenser, gå en extra meter för varandra när vi ser att situationen är tuff.
 • Vi samtalade mycket i början om vikten att skriva upp "brännande frågor" på dagordningen så de inte glöms bort. Vi pratade också om att hålla oss till ämnet. Vidare kan vi bli bättre på att ha specifika möten där vi delar med oss av vår kompetens och lite djupare ämnesdiskussioner (ex. bedömning i läsning, skrivning...). Sambedömning baserat på elevtexter?
 • Vi vill ha mer återkoppling från samordnare och ledning ang. skolfrågor och sådant. Läsa
  dagordningen innan och vara förberedd inför mötet. Klokt att ha lite "space" inför mötet så att man kan hinna läsa och förbereda sig.
 • Att arbetslaget gemensamt får möjlighet att diskutera elevhälsa ger oss större möjlighet att komma fram till kloka, gemensamma lösningar. Detta borde vi fortsätta göra.
 • Ofta kan det vara av fördel att dela in arbetslaget i f-1 och 2-3. För att gå in i en
  elevhälsodiskussion kring praktiska lösningar och personal. Det kan leda till mer effektivt
  arbete under lagmöten.Vi startar ännu en gång upp vårt nya läsår vid havet i Varberg där hela skolan samlas men en hel del arbete sker i lagen. Målet är att bättre ta tillvara olika kompetenser hos pedagogerna för att berika varje elevs mångsidiga utveckling och lärande.


Ett av de övergripande målen läsåret 2021/2022 blir därför att:
Utveckla arbetslagens arbetssätt med fokus på att bättre ta tillvara varandras kompetenser.