Tematiskt arbetssätt

Efter ett gemensamt beslut i personalgruppen 2021 arbetar vi från och med hösten 2022 helt från läroplanens inledande delar och arbetar tematiskt.

Läsåret 22/23 hade vi fyra teman:

Leva tillsammans i en demokrati.

Rädda djuren

Storyline med fokus på hållbar utveckling

Tema hälsa


Läsåret 23/24 arbetar vi med tre teman

Jorden runt

Storyline med fokus på hållbar utveckling

Tekniska uppfinningar.

Skolans temagrupp har utifrån läroplanens inledande delar sammanfattat viktiga riktlinjer för arbetet.
Eleverna ska:

 • utveckla sin självkänsla
 • delta i planering och utvärdering av innehållet
 • få kännedom om sina rättigheter och skyldigheter
 • ges möjlighet att utveckla att ta eget ansvar
 • att vara aktiv
 • träna samarbete
 • känna känslor
 • träna på att pröva sina teorier
 • träna på att lösa problem
 • känna solidaritet
 • att känna växandets glädje och få tydliggöra sina framsteg
 • träna på att ta ställning
 • möjligheten till daglig aktivitet
 • att arbeta enskilt och i grupp
 • träna på att ha förståelse för människors likheter och olikheter

Skolans teman ska, precis som läroplanen också framhåller gällande all undervisning, vara
meningsskapande, innehålla varierade arbetsformer, innehålla varierade uttrycksformer, ge en
överblick och ett sammanhang, låta eleverna vara med i planering och utvärdering, se till att eleverna ska ha valmöjligheter, stimulera till kreativitet och nyfikenhet, ge eleverna möjlighet att använda digitala verktyg, ge eleven tillfälle att reflektera och ge eleven möjlighet att träna förmågan att självskatta och kamrat bedöma.


Enligt Skolverkets skrivningar om undervisning för hållbar utveckling behöver vi erbjuda eleverna öppna och autentiska möten med naturen, påminna dem om vad de värnar om och utmana dem till omsorg, ansvar, samarbete och politisk handling. De förespråkar en utbildning som ger eleverna redskap att kritiskt skärskåda gamla strukturer men också möjlighet att skapa nya. Undervisningen behöver ge eleverna en tillit till vetenskap och forskning samtidigt som den bjuder in dem till demokratiska samtal om konsekvenserna.


Vi tror det är möjligt att hjälpa våra elever att skaffa sig kunskaper som alla samhällsmedborgare behöver samtidigt som de får vara med skapa nya berättelser om hur världen ska utformas framöver.